Strona główna » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Kamiennej Górze
o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
w Kamiennej Górze.

I. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełnia inne niż wymienione w pkt 1 -3 wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

II. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zobowiązany jest do złożenia oświadczeń:

1. o tym, że nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5. o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

IV. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydat składa informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z dnia 27 stycznia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.).

V. Wskazane jest aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, poprzez:

1. znajomość przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
2. doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,
3. doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
4. doświadczenie zawodowe w zakresie działalności w transporcie drogowym osób oraz rzeczy, potwierdzone certyfikatami kompetencji zawodowych w tych zakresach,
5. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
6. umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność.

VI. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty i informacje:

1. CV kandydata,
2. list motywacyjny,
3. dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
5. świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
6. oświadczenia wskazane w pkt III niniejszego ogłoszenia,
7. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności kandydata.

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego i oświadczeń, które składa się w oryginałach.

VII. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS Sp. z o. o. w Kamiennej Górze” osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

VIII. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 17.07.2023 r. godz. 15:00. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej z 3 – dniowym wyprzedzeniem.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić swoją koncepcję zarządzania oraz odpowiadać na pytania zmierzające do oceny kwalifikacji, wiedzy i predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

IX. Konkurs może zostać zakończony w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Skip to content